Adviesbureau voor al uw arbozorg
Kwaliteit ontmoet eenvoud

Beleidsverklaring Kwaliteit, Arbo en Milieu


De medewerkers van Kenao zijn het visite kaartje en de belangrijkste assets van het bedrijf. Als aanbieder van Kwaliteit, Veiligheid en Milieu adviezen en training, zijn dit ook de peilers van onze interne organisatie. Onderstaande treft u de beleidsverklaring aan welke jaarlijks wordt herzien.
Met deze beleidsverklaring geeft ondergetekende aan dat, de bescherming van de gezondheid, het voorkomen van risicoís, de verzorging van voorlichting en onderricht, de organisatie van middelen en de bevordering van het welzijn, zowel van/voor eigen werknemers als ook derden, in ons bedrijf een hoge prioriteit heeft. Daarnaast is de kwaliteitsgedachte de basis van ons denken. Ditzelfde geldt ten aanzien van onze zorg om door het bevorderen van een verantwoord gedrag, waar mogelijk, schadelijke beÔnvloeding van het milieu te voorkomen. Ons veiligheid-, milieu- en kwaliteitsbeleid zal tenminste aan de wettelijke eisen voldoen. Dit betekent dat alle ondernemingplannen, projectplannen en beleidszaken die de onderneming betreffen, volgens de Nederlandse wetten en regels worden opgesteld en uitgevoerd.
De doelstellingen van ons beleid zijn:

 

  • Het verzorgen van voorlichting en onderricht, zo vaak als nodig, om veilig werken als gewoon te gaan beschouwen, waarbij iedereen in de gelegenheid wordt gesteld deze voorlichting en dit onderricht te volgen;
  • Dat gereedschappen, machines en de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen op de juiste wijze gebruikt worden om ongevallen met of zonder letsel en ongevallen met materiŽle schade of aantasting van het milieu te voorkomen;
  • Een schone opgeruimde werkomgeving te bevorderen, hetgeen veilige en gezonde werkomstandigheden positief zal beÔnvloeden;
  • Een hoge klanttevredenheid;
  • Afwijkingen en klachten beperken tot een minimum;
  • Continue evaluatie van onze dienstverlening en performance.

Het is ons continue streven, zowel uit menselijke als zakelijke overwegingen, om alle maatregelen te nemen en middelen te verstrekken, die leiden tot een verbetering van de kwaliteit, het veilig, gezond en prettig werken, alsmede bescherming van het milieu.

De beleidsverklaring wordt minimaal 3-jaarlijks geŽvalueerd en zo nodig geactualiseerd.


Beilen, 15 november 2010    
John Adolfs
Directeur Kenoa